OGŁOSZENIA

 

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Wyniki rekrutacji

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli informuje, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego wszystkie dzieci zostały przyjęte do Oddziału Przedszkolnego i do klasy I na rok szkolny 2021/2022. Lista dzieci dostępna w szkole. Na zajęcia świetlicowe nie zrekrutowano żadnego dziecka z klas  I-III. Ponowna rekrutacja odbędzie się w terminie: 16.08.2021r. – 17.08.2021r. od godz. 10.00 do 11.00 w szkole.

Marzena Serafin

 
 

Nauka hybrydowa w klasach I-III

Od poniedziałku, 26 kwietnia do czwartku, 29 kwietnia uczniowie klas  I-III będą uczyć się w trybie hybrydowym tzn. 50% uczniów będzie miało zajęcia w szkole oraz 50% – zdalnie wg ustalonego harmonogramu zajęć, w taki sposób, aby każdy uczeń w miarę możliwości, równomiernie i naprzemiennie realizował zajęcia przewidziane w ramowym planie nauczania. Uczniów uczących się stacjonarnie i przyprowadzających ich rodziców obowiązuje reżim sanitarny. Opieką świetlicową zostaną objęte tylko dzieci kl. I, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie tzw. hybrydowym i zostały przez rodziców zapisane na zajęcia świetlicowe.

Uczniowie klas IV-VIII

Uczniowie klas IV-VIII nadal uczą się w trybie zdalnym. Dla klasy VIII zgodnie z ustaleniami kontynuowane będą konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych. Dzień 30 kwietnia br. (piątek) będzie w naszej szkole dniem wolnym  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-VIII. Dla uczniów klas 1-3 potrzebujących opieki w tym dniu, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze po zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodziców do Wychowawców do wtorku,  27 kwietnia.

Oddział przedszkolny

Dzieci z oddziału przedszkolnego od 19 kwietnia uczą się stacjonarnie, bez zmian, również 30 kwietnia 2021 r..

Dyrektor szkoły
Marzena Serafin
Podstawa  prawna:  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br–nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw     

Zasady funkcjonownia placówek oświaty
Zasady funkcjonownia placówek oświaty

Od 19 kwietnia 2021 r. przywraca się  stacjonarne zajęcia w oddziale przedszkolnym. Klasy I-VIII kontynuują zdalne nauczanie na dotychczasowych zasadach do 25 kwietnia br.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia

Dyrektor szkoły
Marzena Serafin

 

Praca zdana c. d.

Ze względu na utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii przedłużona zostaje nauka zdalna w klasach 1-8 i w oddziale przedszkolnym do 18 kwietnia 2021r. Dla klasy VIII organizowane będą konsultacje wg wcześniejszych ustaleń. W pilnych sprawach proszę kontaktować się mailowo: dyr@czerwonawola.pl

Dyrektor szkoły
Marzena Serafin

Dziękujemy uczniom i nauczycielom za udział w projekcie edukacyjno – społecznym „W marcu biegamy dla kobiet”.

"W marcu biegamy dla kobiet"
„W marcu biegamy dla kobiet”
„Bierzemy udział w akcji Żonkile”
„Bierzemy udział w akcji Żonkile”
16 lat temu, 2 kwietnia 2005 r. odszedł od nas święty Jan Paweł II, patron naszej szkoły. Ojcze Święty, pamiętamy!
Jan Paweł II nasz Patron
Jan Paweł II nasz Patron

Pamiętamy!!! 

Za głosem prawdy podążałeś,
idąc po krętych życia drogach,
zbyt wcześnie z matką się żegnając,
serce oddałeś Matce Boga.Jej zaufałeś aż do śmierci,
z pokorą chyląc zawsze głowę,
Jej losy świata powierzyłeś,
różaniec niosąc jak pochodnię.

Pamiętam Ciebie na kolanach
i w oknie kiedy gołąb sfrunął,
i Twoją niemoc w dni ostatnie,
oczy płonące wiary łuną.

Tę noc pamiętam, gdy odszedłeś,
klęczące tłumy ze zniczami,
smutkiem natchnione serca dzwonów,
łzy spływające pod krzyżami.Co pozostało z Twej nauki,
słów nie rzucałeś bez pokrycia,
niosłeś nadzieję Ojcze Święty,
miłością darząc – światłem życia.

Z niebios spoglądasz łamiąc dłonie,
bo świat pogrąża się w otchłani,
ciemność do ludzkich dusz się wkradła…
Czy Twa modlitwa nas ocali?

Maria Cenar Kiełt

 

Nauka zdalna
Nauka zdalna

Wracamy czasowo do nauki zdalnej

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady. Więcej informacji >>>

Zawieszenie pracy przedszkoli
Zawieszenie pracy przedszkoli
Zawieszona praca stacjonarna w przedszkolach

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.
Więcej informacji >>>

1.04-6.04-Przerwa świateczna
1.04-6.04-Przerwa świąteczna
Nie bądx obojętny!Akcja  szkolnego koła wolontariatu, rady rodziców i samorządu uczniowskiego – „Nie Żyjemy dla siebie, żyjemy dla innych”
 
 
 
 

Na filmie apel przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli w imieniu całej społeczności uczniowskiej o wsparcie akcji zbiórki pieniędzy w celu zakupu ortoprotezy dla Patryka Mroza. Więcej informacji na temat tej akcji można znaleźć na stronie Szkolnego Koła Wolontariatu.

 
 
REKRUTACJA

 

 Harmonogramy rekrutacji:
Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021-2022 /PDF, 478 kb/
Harmonogram rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2021-2022 /PDF, 375 KB/

Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole

DBI 2021W lutym w naszej szkole będą realizowane różne przedsięwzięcia związane z Dniem Bezpiecznego Internetu. 

 

 


Konsultacje dla Rodziców
przed zakończeniem I semestru

Po otrzymaniu w dniu 22 XII 2020 r. od Wychowawców ,,Kart osiągnięć ucznia” z proponowaną oceną na I semestr roku szkolnego 2020/2021, zapraszamy Rodziców w razie wątpliwości do indywidualnych konsultacji z Nauczycielami : telefonicznie , mailowo lub za pośrednictwem Messegera.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( poz.1870, 2020) – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II informuje, że w okresie od 26.10.2020 r. do 06.11.2020 r. zajęcia edukacyjne w klasach IV-VIII odbywać się będą w formie nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez Google Meet oraz Messenger w czasie rzeczywistym on-line zgodnie z planem lekcji. Udział uczniów w lekcjach jest obowiązkowy, nieobecność w lekcjach wymaga usprawiedliwienia rodziców. Oddział przedszkolny i klasy I-III realizują zajęcia w trybie stacjonarnym. Zgodnie z planem odbywają się zajęcia świetlicowe, dostępna jest biblioteka dla uczniów i wydawane są posiłki.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli informuje, że w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem Sars CoV – 2 od 9 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III oraz przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas do 29 listopada 2020 r. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. Od 9 listopada 2020 r. dla uczniów klasy VIII istnieje możliwość zorganizowania konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych: matematyki, języka polskiego i języka angielskiego po ustaleniu terminu i godziny z nauczycielem przedmiotu i powiadomieniu dyrektora szkoły, z zachowaniem obowiązujących przepisów wynikających ze stanu pandemii.
Nauka i opieka dla dzieci w oddziale przedszkolnym pozostaje bez zmian tj. odbywa się stacjonarnie wg ustalonego rozkładu dnia. Od dnia 9 listopada 2020 roku, szkoła może prowadzić działalność opiekuńczą – świetlicową wyłącznie dla dzieci z klas I – III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 (osoby zatrudnione w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku   zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). W dniach 9 – 29 XI 2020 r. udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej odbywać się będzie wg ustaleń z nauczycielem bibliotekarzem. Wypożyczać mogą uczniowie lub rodzice z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

mgr Marzena Serafin

Zebranie Rodziców

 

Szanowni Rodzice,

w dniu 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 odbędzie się zebranie informacyjne na temat ,,Wewnętrznych procedur organizacji pracy szkoły w okresie pandemii COVID-19  obowiązujących od 1 września 2020 r.” Ze względu na zagrożenie epidemiczne spotkanie będzie przebiegało z zachowaniem rygorów sanitarnych, dlatego na zebranie zapraszamy Rodziców bez objawów chorobowych, w maseczce (przyłbicy) osłaniającej usta i nos. Podczas wchodzenia do szkoły należy zachować dystans, to jest – odległość co najmniej 1,5 m. Bezwzględnie przed wejściem do głównego korytarza każdy Rodzic proszony jest o zdezynfekowanie rąk płynem do dezynfekcji zgodnie z zamieszczoną instrukcją, a następnie udanie się do wyznaczonej sali. Proszę również o zabranie ze sobą długopisu.

DYREKTOR SZKOŁY
Marzena Serafin

Rozpoczęcie roku szkolnego
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Edukacji Narodowej 1 wrzesnia wracamy do szkoły. Nauczanie będzie odbywać w sposób tradycyjny, a więc w formie lekcji, bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniami W zależności jednak od sytuacji epidemiologicznej naszego powiatu przewiduje się 3 warianty funkcjonowania szkoły:

Możliwe warianty funkcjinowania szkół
Możliwe warianty funkcjinowania szkół

A – tradycyjna forma kształcenia. Jest to wariant podstawowy. W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły będzie mógł przejść na wariant B lub C. B – hybrydowa forma kształcenia. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne) – w zależności od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. C – kształcenie zdalne. Dyrektor podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Podczas pobytu w szkole bezwzględne będzie przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Zasady zachowania uczniów na terenie naszej szkoły i wskazówki dla rodziców /DOCX, 17 KB/ ->>

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, ze względu na pandemię COVID-19 jesteśmy zmuszeni zmienić formułę rozpoczęcia roku szkolnego. Spotykamy się 1 września 2020 r. w wyznaczonych godzinach i salach z Wychowawcami. Uprzejmie proszę o punktualne przybycie.

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

GODZINA

KLASA

SALA

8.00 8.20

oddział przedszkolny

4

8.10 8.40

klasa I +II

1

8.30 9.10

klasa IV

8

8.35 9.15

klasa VI +VII

2

8.45 9.20

klasa VIII

7

9.00 9.40

klasa III

3

Informuję, że w związku z epidemią koronawirusa do szkoły mogą wejść tylko Uczniowie i Rodzice dzieci nowoprzyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy III. Pozostali czekają na dziecko przed szkołą. Wchodząc do budynku, wszyscy muszą mieć zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekowane ręce płynem dezynfekującym – od klasy I-VIII. Dzieci z oddziału przedszkolnego myją ręce mydłem i wodą zgodnie z instrukcją. Na korytarzu szkolnym należy zachować dystans społeczny. Uczniowie mogą mieć odkryte usta i nos tylko w salach lekcyjnych. W tym dniu Wychowawcy przekażą zestawy podręczników, dlatego proszę Uczniów o przyniesienie plecaków bądź toreb.

DYREKTOR SZKOŁY
Marzena Serafin

List Ministra Edukacji Narodowej

z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego  2020/2021 …

Wersja elektroniczna dokumentu /DOCX, 21KB/ >>

 

Możesz ogladać nasze strony za pomocą smartfona!