Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego /pdf, 105 KB/

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Czerwonej Woli. 
Data publikacji strony internetowej: 2020-07-18.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-21.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia

  • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, są w większości dostępne. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.
  • Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-18

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W ramach strony dostępne jest również menu dodatkowe dla urzadzeń mobilnych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor szkoły, dyr@czerwonawola.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 166228047.

Każdy ma prawo:

  • wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
  • zażądać udostępnienia informacji o formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, której żądanie dotyczy oraz sposobu kontaktu,
  • wskazanie dogodnej formy udostępniania informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu  w alternatywnej formie jest niemożliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu  2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich- link www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II,                    Czerwona Wola 39, 37-530 Sieniawa

Szkoła mieści się w budynku parterowym, do którego prowadzi jedno wejście. Wejście poprzedzają schody (3 stopnie), zabezpieczone poręczą z jednej strony.  Budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich.Nad wejściem nie ma głośnika systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome  i słabowidzące. Drzwi otwierane są siłą mięśni i są wyposażone w samozamki. Wnętrze budynku szkoły nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ( wąskie drzwi w pomieszczeniach, brak dostosowanych toalet i strefy kontroli na korytarzu itp.) Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’ a, oznaczeń kontrastowych, pętli indukcyjnych FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.W szkole jest upoważniony pracownik do udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej  w załatwieniu ważnych dla niego spraw, w godzinach pracy szkoły – 7.30 -14.25, po uprzednim telefonicznym ( 16 622 80 47 ) umówieniu terminu wizyty. Osoby korzystające z pomocy psa asystującego/przewodnika mogą poruszać się  po szkole. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego/przewodnika i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego/przewodnika.W szkole nie ma możliwości obsługi petenta w języku migowym. Szkoła korzysta z parkingu dla samochodów przylegającego do remizo-świetlicy znajdującej się naprzeciwko szkoły. Na parkingu nie ma  wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 Administrator strony internetowej sp@czerwonawola.pl